Våra Klasser

Kickboxing

Fightness Kick, vår kickboxning klass baseras på fighters tuffa kick- och thaiboxningsträning. Fokus ligger på sparkar och ben, men blandas med slag och förflyttningar. Mellan varje rond kör vi fysövningar som stärker nedre kroppen.

Boxing

Fightness Box, vår boxning klass imiterar boxarens tuffa träning. Vi värmer upp med skuggboxning och hopprep. Under passets huvuddel kör vi tuffa slagkombinationer som blandas med hård fysträning som fokuserar på överkroppen.

MMA

Fightness MMA (Mixed Martial Arts) är vår mix klass. En blandning av boxning, kickboxning och brottning som ger en ordentlig genomkörare av hela kroppen. Vi har 30 tunga MMA dockor som är skapade för att simulera en motståndare i clinch. Träningen består av ronder på boxningsäckar och MMA dockor, där vi tränar slag, sparkar, kast samt brottningstekniker i stående, liggande och sittande positioner.

Privat Träning

Våra erfarna och kompetenta coacher finns alltid där för dig. Kontakta oss om du vill boka några privata lektioner oavsett vilka mål du har med din träning.

Open Gym

Vårt mål är att erbjuda en “old school” gymupplevelse där du kan träna som fighters gör. Hos oss hittar du inte avancerade maskiner med digitala displayer. Träna funktionell styrketräning som komplement till våra gruppträningar för bästa möjliga resultat.

Fightness HIIT

HIIT står för High Intensity Interval Training, och riktar sig till våra medlemmar som har tränat hårt ett tag. Vi kör tio ronder med intensiva intervaller, där vi blandar slag och sparkar från Boxning och Kickboxning med effektiv kroppsviktsbaserad styrketräning, i ett skönt Tabata tempo.

Fightness Fit

Förutom teknik och taktikträning är en fighters framgång beroende av hans form och kondition. En starkare, smidigare och explosivare kropp är ett krav för att kunna överleva en match. Vi kör circuit träning a la Crossfit, precis som kampsportare alltid har gjort.

Gymmet

Kom i form genom att träna som proffsboxare, kickboxare och MMA fighters utan att behöva sparras eller tävla. Våra gruppträningar imiterar elitfighters träningsrutin med säckar, mittsar, MMA-dockor, hopprep, löpning, funktionell styrketräning, stretching och mental träning. Allt med fokus på fitness och hälsa.

Fightness gym finns i stora fräscha lokaler i centrala Malmö, med upp till 30 träningspass per vecka, open gym, personlig träning, skön lounge och eget massagerum.

Välkomna förbi oss och provträna. Det kostar inget ;)

NEW prices from June 1st, 2017

1 trial Free
Autogiro 445 kr / month
12 months subscription 4495 kr
6 months subscription 2495 kr
10 cards (to use within 1 year) 995 kr
Private training Contact us for info
Boxing gloves rental 20 kr / session
Boxing wraps rental 10 kr / session
Medlemsvillkor Medlemsvillkor

Medlemsvillkor – Fightness Gym Malmö

Nedan allmänna villkor som gäller medlemskap hos Fightness Gym mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet och Fightness Gym (” FG”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som Fightness Gym erbjuder, såsom personlig träning och kurser.

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap hos FG kan sökas av person som:
- är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare
- är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande
- har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

1.2 Medlemskap tecknas på FG.
1.3 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.
1.4 FG erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av FGs olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av FG vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.
1.5 Medlemskortet

Medlemskortet är FGs egendom och disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet
- att inte låna ut eller överlåta det till annan person, och
- att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till FG.
Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar FG medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar FG ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

2. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemmen förbinder sig-
att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i FG lokaler,-
att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i FGs träningscenter,-
att ta del av och följa FGs vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,-
att följa anvisningar som ges av FGs personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,-
att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i FGs träningscenter,-
att fortlöpande underrätta FG om missnöje med rådande förhållanden på FGs träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.
2.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

3. FGs ansvar

3.1 FG ska avråda medlemmen från träning som FGs personal bedömer kan innebära uppenbar risk för ohälsa eller skada för medlemmen.
3.2 FG ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför FGs kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på FGs träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
3.3 FG ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i FGs träningscenter.
3.4 FG ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i FGs träningscenter.
3.5 FG ersätter dock sakskador förorsakade av uppenbart felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av FG personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4. Träning på FG

4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos FG och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt FG vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om FG vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i FG träningscenter eller på hemsidan (www.fightness.se).
4.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att FGs öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.
4.3 FG skall, i den mån det är möjligt, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i FG fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från FGs personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av FGs personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.
4.4 FG erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret (”open gym”) med syfte att på egen hand utföra träningspass utan uppsikt från FGs personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från FG, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst FGs personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av FGs personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.
4.5 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.
4.6 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av FGs personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.
4.7 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av FGs personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning på stretch och funktionell fitness ytorna.
4.8 FG kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.
4.9 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av FG erbjudna, träningspass, genom bokning enligt FGs regler för denna. I det fall medlemmen bokar utan att medverka (”no show”) på ett träningspass (utan att medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) mer än tre gånger kommer hans bokning spärras.
4.10 Genom detta avtal så godtar medlemmen att FGs träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via FGs facebook-sida inom rimlig tid.

5. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.
Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.
Betalning via Autogiro/Faktura
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Avbetalning sker vid varje månad via autogiro .
Avtalstid och uppsägning
Du är avtalsbunden till den period du väljer vid köpet. Avtalet förlängs automatisk fortlöpande.
För de medlemmar som köper löpande månadskort, gäller två månaders uppsägningstid.

5. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter (gäller 12 och 6-månaderskort)

5.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter (dock minst tre månader) inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.
5.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då FG godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som FG godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid avbetalning) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
5.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naparapat eller motsvarande.

6. Dopning

FG har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

7. Personuppgiftlagen (PLU)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)

8. Hemsida/Internet

Information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls för användning av sina besökare, även om man har vidtagit åtgärder för att säkerhetställa användandet och informationen, kan vissa fel uppstå. Ingen garanti ges för korrekt eller fullständig informationen på dessa sidor. Tänk på att FG kan förändra informationen på sin hemsida från och till. FG har inget ansvar i samband med användningen av information som tas och används på annat håll från deras hemsida. FG garanterar inte att informationen på denna webbplats är virus fri. Du rekommenderas att göra dina egna virus kontroller och att genomföra dina egna åtgärder i detta avseende. FG utesluter allt ansvar för kontaminering eller skada orsakad av virus eller elektronisk överföring av annat slag.

9. Photo/Video

Deltagare som är inblandade i någon verksamhet som erbjuds av FG får fotograferas eller videofilmas under träning. Undertecknad (jag) visar härmed mitt samtycke till användning av dessa fotografier och /eller videor utan ersättning, på FG´s webbplats eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och / eller publicerats av FG.

10. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

Fightness Gym
Kalendegatan 16, Malmö
www.fightness.se

Boka en gratis provträning redan idag!

Topp 10 fördelar
med Fightness

 1. Hård träning med extremt hög kaloriförbränning.
 2. Konditionshöjande träning för förbättrad allmän hälsa.
 3. Stressbefriande träning som leder till balans och känsla av kontroll.
 4. Bred variation i passen där det finns något för varje smak och behov.
 5. Härlig gruppkänsla med trevliga människor och avslappnad stämning.
 6. Erfarna instruktörer med lång bakgrund inom kampsport och fitness.
 7. Centralt beläget med bra tider, många pass och ett enkelt bokningssystem.
 8. Fräscha lokaler med stora omklädningsrum och personliga skåp.
 9. Fördelaktiga priser med flera betalningssätt och ofta bra erbjudanden.
 10. Enkelt att börja träna. All utrustning går att låna på plats.
 • Kick-off/Företagsevent

  Kick-off? Företagsevent? Varför inte ta möjligheten att kombinera träning med nöje? Gruppträna med Fightness och svetsa samman kollegorna. Vi börjar med träning och avslutar med smoothies och shakes. Våra samarbetspartners kommer att finnas på plats och erbjuda träningsartiklar, powerbars och kosttillskott till förmånliga priser.

  Erfarna instruktörer

  Vi har professionella instruktörer som har en gedigen erfarenhet inom fighting och kampsport. Instruktörerna hjälper dig att förbättra din teknik och träna på rätt sätt. Vill du fördjupa dig i teknik, rekommenderar vi Fightness Coachin.

  Prova på utan kostnad

  Hos oss får du möjligheten att träna ditt första pass utan kostnad. Du kan välja mellan alla våra klasser och vi garanterar dig att du bränner mellan 600-800kcal.

Schema & boka

Kom i form genom att träna som proffsboxare, kickboxare och MMA fighters utan att behöva sparras eller tävla. Våra gruppträningar imiterar elitfighters träningsrutin med säckar, mitsar, MMA-dockor, hopprep, löpning, funktionell styrketräning, stretching och mental träning. Allt med fokus på fitness och hälsa.

Boka pass

Dra för att läsa hela vårt schema

SchemaV3

Open Gym gäller för funktionell styrkträning, samt säckträning i mån av plats. Obs, Alla morgonpass måste bokas dagen innan och senast 21.00. Ingen drop-in på morgonpassen.

Kom alltid minst tio minuter tidigare så ni hinner linda era händer, och förberedda er för passet.

Klicka direkt på schemat ovan för att se det i högre upplösning.

Boka pass Så här bokar du Så här bokar du

Bokning & Drop in

Vid ditt första kortköp får du ett användarnamn som är din e-post adress, ditt lösenord är samma som dina åtta första siffror i personnumret plus ett x i slutet (exempel 19851220x). Detta är standard om du inte ändrar det själv.
30 minuter innan passet startar börjar dropp in gälla i mån av plats.

All bokning

Du bokar på vår webbsida. Klicka på Schema & Boka i huvudmenyn och följ länken vidare. Bokningar kan göras för max sju dagar framåt. Senast tre timmar innan passet börjar kan du avboka via vår webbsida. Avbokning som sker mindre än tre timmar innan passet börjar ger en varning i systemet.

Du måste vara på Fightness Gym och checka in minst 10 minuter innan passet börjar, annars riskerar du att förlora din bokning. Missad avbokning ger dig en varning i systemet. Vid fyra varningar låser vi träningskortet för vidare bokning. Detta för att ge dig bästa möjlighet att träna och undvika outnyttjade platser.

Du kan låsa upp ditt kort mot en avgift på 50 kr eller vänta i två veckor och träna som drop-in under den tiden.

Reservplatser

På alla bokningsbara pass finns 5 reservplatser. Efter att du har loggat in dig kan du, om passet är fullbokat boka upp dig som reserv. Om någon avbokar går platsen till reserverna i tur och ordning. Bekräftelse skickas via mail.
Vill du då inte ha platsen, avbokar du enligt gällande bokningsregler. Du kan få en reservplats fram till en timme före passets start.
Skulle du inte komma på ditt pass oavsett om du fått platsen som reserv eller ordinarie utgår en varning enligt gällande bokningsregler.

Boka med mobilen

Med vår bokningsapp kan du via din smartphone enkelt kolla schema, boka & avboka pass. Appen heter “Mindbody” och du kan använda samma uppgifter för att logga in.
Om det är något du undrar över eller vill framföra, hör gärna av dig!

Provträna

Kom i form genom att träna som proffsboxare, kickboxare och MMA fighters utan att behöva sparras eller tävla. Våra gruppträningar imiterar elitfighters träningsrutin med säckar, mittsar, MMA-dockor, hopprep, löpning, funktionell styrketräning, stretching och mental träning. Allt med fokus på fitness och hälsa.

Boka din provträning genom att fylla i nedanstående kontaktformulär.

Kalendegatan 16, Malmö, Sverige

Kontakta oss

Fightness Gym Malmö

Kalendergatan 16

+46 40 12 15 55

info@fightness.se

Våra telefon och öppettider

Måndag-Torsdag 17-20

Fredag 17-19

Lördag-Söndag 11-13

Om Fightness

Kom i form genom att träna som proffsboxare, kickboxare och MMA fighters utan att behöva sparras eller tävla. Våra gruppträningar imiterar elitfighters träningsrutin med säckar, mittsar, MMA-dockor, hopprep, löpning, funktionell styrketräning, stretching och mental träning. Allt med fokus på fitness och hälsa.

Fightness gym finns på Kalendegatan 16 i stora fräscha lokaler med open gym, personlig träning, skön lounge och eget massagerum. Vi har upp till 30 träningspass per vecka och erbjuder både grupp och privat träning. På Fightness gym lägger vi fokus på tuff träning, rätt teknik och trevlig stämning.

Vill du träna som eliten? Nu har du chansen!